Trường tuyển du học sinh có năng lực Nhật ngữ tương đương N2 trở lên vào các khoa chuyên ngành.